Sesión Plenaria - Ordinaria, jueves 25 de mayo de 2023

Duración: 01:13:03
Ir a sesion anterior Ir a sesion siguiente
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inicio
  00:00:00 Sin intervenciones
1 PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA NÚM. 3 DE DATA 13/04/2023.
  00:12:00 2 Intervenciones
2 PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA NÚM. 3 DE DATA 03/05/2023.
  00:14:53 2 Intervenciones
3 DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DICTATS FINS LA DATA.
  00:15:50 3 Intervenciones
4 PROPOSTA D'ACORD DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA NORMATIVA (DOCUMENT NÚM. 5 DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE CÀNOVES I SAMALÚS AMB LA FINALITAT D'ESTABLIR LES CONDICIONS NORMATIVES NECESSÀRIES PER A LA IMPLANTACIÓ DE PARCS SOLARS FOTOVOLTAICS PER A LA GENERACIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA RENOVABLE, EN SÒL NO URBANITZABLE, EN EL TERME MUNICIPAL DE CÀNOVES I SAMALÚS, EXCLÒS L'AUTOCONSUM. APROVACIÓ INICIAL.
  00:20:38 8 Intervenciones
5 AFERS URGENTS.
  00:36:45 9 Intervenciones
6 PRECS I PREGUNTES
  00:43:10 21 Intervenciones
Fin de la sesión Fin
  01:13:04 Sin intervenciones