Sessió plenària ordinària dijous 25 de maig de 2023

Durada: 01:13:03
Veure sessió Veure sessió
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:00:00 Sense intervencions
1 PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA NÚM. 3 DE DATA 13/04/2023.
  00:12:00 2 Intervencions
2 PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA NÚM. 3 DE DATA 03/05/2023.
  00:14:53 2 Intervencions
3 DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DICTATS FINS LA DATA.
  00:15:50 3 Intervencions
4 PROPOSTA D'ACORD DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA NORMATIVA (DOCUMENT NÚM. 5 DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE CÀNOVES I SAMALÚS AMB LA FINALITAT D'ESTABLIR LES CONDICIONS NORMATIVES NECESSÀRIES PER A LA IMPLANTACIÓ DE PARCS SOLARS FOTOVOLTAICS PER A LA GENERACIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA RENOVABLE, EN SÒL NO URBANITZABLE, EN EL TERME MUNICIPAL DE CÀNOVES I SAMALÚS, EXCLÒS L'AUTOCONSUM. APROVACIÓ INICIAL.
  00:20:38 8 Intervencions
5 AFERS URGENTS.
  00:36:45 9 Intervencions
6 PRECS I PREGUNTES
  00:43:10 21 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:13:04 Sense intervencions