Sessió plenària ordinària dijous 30 de maig de 2024

Durada: 01:48:28
Veure sessió
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:01:55 1 Intervenció
1 PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 28 DE MARÇ DE 2024.
  00:02:51 2 Intervencions
2 PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 17 D'ABRIL DE 2024.
  00:03:35 3 Intervencions
3 PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 15 DE MAIG DE 2024.
  00:04:24 1 Intervenció
4 DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DICTATS FINS LA DATA.
  00:05:06 6 Intervencions
5 PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE LES FESTES LOCALS PEL 2025.
  00:07:46 7 Intervencions
6 PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE CULTURA RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DE LA ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A VISITES AL PESSEBRE VIVENT DE CÀNOVES I SAMALÚS.
  00:09:43 8 Intervencions
7 PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PEL SERVEI D'APARCAMENT DE CAN DOMÈNECH PROP A L'EMBASSAMENT I PARC NATURAL DEL MONTSENY.
  00:14:33 12 Intervencions
8 PROPOSTA D'APROVACIÓ D'UNA RECTIFICACIÓ D'UN ERROR MATERIAL EN LA ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.
  00:27:25 6 Intervencions
9 PROPOSTA D'APROVACIÓ D'UN EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT EXTRAORDINARI AMB CÀRREC AL ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA.
  00:33:20 5 Intervencions
10 PROPOSTA D'ADHESIÓ AL PROTOCOL GENERAL D'ACTUACIÓ PER A LA PARTICIPACIÓ, IMPULS, SUPORT I PROMOCIÓ DE LA XARXA DE DESTINACIONS TURÍSTIQUES INTEL·LIGENTS (XARXA DTI).
  00:42:40 11 Intervencions
11 AFERS URGENTS
  00:58:20 Sense intervencions
12 PRECS I PREGUNTES.
  00:58:26 75 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:48:29 Sense intervencions