Sesión Plenaria - Ordinaria, jueves 30 de noviembre de 2023

Duración: 03:17:24
Ir a sesion anterior Ir a sesion siguiente
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inicio
  00:01:04 3 Intervenciones
1 PROPOSTA D'APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 28 DE SETEMBRE DE 2023.
  00:07:47 4 Intervenciones
2 DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DICTATS FINS LA DATA.
  00:08:40 1 Intervención
3 PROPOSTA DE PRÒRROGA DEL SERVEI RECOLLIDA DE DEIXALLES.
  00:08:58 8 Intervenciones
4 PROPOSTA DE PRÒRROGA DE LES OBRES DE LA RECTORIA (1ª FASE).
  00:15:10 9 Intervenciones
5 PROPOSTA DE PETICIÓ DE SUBVENCIÓ, A FONS PERDUT, DEL PROGRAMA PROJECTES ESTRATÈGICS PER A LA RECUPERACIÓ I TRANSFORMACIÓ (PERTE).
  00:25:24 7 Intervenciones
6 PROPOSTA D'ADHESIÓ A LA XARXA D'ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS.
  00:32:42 14 Intervenciones
7 PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES, PRÈVIA RESOLUCIÓ DE L'AL·LEGACIÓ PRESENTADA.
  00:38:00 15 Intervenciones
8 PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL D'UN EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT.
  01:02:16 6 Intervenciones
9 PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER L'EXERCICI 2024, LES SEVES BASES D'EXECUCIÓ I A PLANTILLA PERSONAL AIXÍ COM LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.
  01:17:15 28 Intervenciones
10 MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA - EN COMÚ LLEI DE BENESTAR ANIMAL.
  02:15:22 19 Intervenciones
12 PRECS I PREGUNTES
  02:29:28 55 Intervenciones
Fin de la sesión Fin
  03:17:25 Sin intervenciones