Sessió plenària ordinària dijous 30 de novembre de 2023

Durada: 03:17:24
Veure sessió Veure sessió
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:01:04 3 Intervencions
1 PROPOSTA D'APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 28 DE SETEMBRE DE 2023.
  00:07:47 4 Intervencions
2 DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DICTATS FINS LA DATA.
  00:08:40 1 Intervenció
3 PROPOSTA DE PRÒRROGA DEL SERVEI RECOLLIDA DE DEIXALLES.
  00:08:58 8 Intervencions
4 PROPOSTA DE PRÒRROGA DE LES OBRES DE LA RECTORIA (1ª FASE).
  00:15:10 9 Intervencions
5 PROPOSTA DE PETICIÓ DE SUBVENCIÓ, A FONS PERDUT, DEL PROGRAMA PROJECTES ESTRATÈGICS PER A LA RECUPERACIÓ I TRANSFORMACIÓ (PERTE).
  00:25:24 7 Intervencions
6 PROPOSTA D'ADHESIÓ A LA XARXA D'ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS.
  00:32:42 14 Intervencions
7 PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES, PRÈVIA RESOLUCIÓ DE L'AL·LEGACIÓ PRESENTADA.
  00:38:00 15 Intervencions
8 PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL D'UN EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT.
  01:02:16 6 Intervencions
9 PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER L'EXERCICI 2024, LES SEVES BASES D'EXECUCIÓ I A PLANTILLA PERSONAL AIXÍ COM LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.
  01:17:15 28 Intervencions
10 MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA - EN COMÚ LLEI DE BENESTAR ANIMAL.
  02:15:22 19 Intervencions
12 PRECS I PREGUNTES
  02:29:28 55 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  03:17:25 Sense intervencions